SMS
nagradna
igra:

V Lidl
po vinjeto

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SMS NAGRADNE IGRE »V LIDL PO VINJETO« – ter posebni pogoji in navodila  za uporabo storitve IMS 

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe SMS nagradne  igre »V LIDL PO VINJETO«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov, ki jih trži ATLANTIC TRADE d.o.o.,  Ljubljana. 

Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi v celoti seznanjeni in  se s pristopom k nagradni igri z njimi v celoti strinjajo. 

 1. Organizator nagradne igre 

Nagradno igro »V LIDL PO VINJETO« organizira družba Atlantic Trade d.o.o., Ljubljana, Kolinska ulica 1, 1000  Ljubljana, ID za DDV: SI 39318338, ki jo zastopa direktorica Irena Petrič (v nadaljevanju: Organizator). V imenu  in za račun organizatorja nagradno igro izvaja družba O3, oglaševanje, d.o.o., Podutiška cesta 158, 1000  Ljubljana, matična št.: 2334798000, davčna št.: 64749525, ki jo zastopa direktor Jurij Kern (v nadaljevanju:  agencija). 

Ponudnik SMS storitve je družba 12MEDIA d.o.o., Cesta 24 junija 23, 1231 Črnuče, matična št. 2091682000,  davčna št. SI 99968665 v sodelovanju z družbo SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236  Trzin, matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025, ki jo zastopa prokurist Boštjan Cokan (v nadaljevanju:  izvajalec).  

 1. Trajanje nagradne igre 

Nagradna igra poteka od 7. 1. 2021 od 00:00 ure do 20. 1. 2021 do 23:59 ure, v vseh trgovinah družbe Lidl Slovenija d.o.o. k.d. (v nadaljevanju Lidl Slovenija) na področju Republike Slovenije. 

 1. Pogoji sodelovanja 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in imajo  stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem  imenu in s sodelovanjem potrjuje, da so vsi posredovani podatki njegovi lastni osebni podatki.  

Zaposleni pri organizatorju, agenciji ali izvajalcu, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki  sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri.  

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in  se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri. 

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

 1. Način sodelovanja v nagradni igri 

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer: 

(A) na podlagi poslanega SMS sporočila ali  

(B) s sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »POPOTNICA« 

(A): SMS sporočilo:  

 1. korak: udeleženec v obdobju od 07. 1. 2021 do 20.1.2021 opravi nakup enega izdelka, ki jih trži podjetje Atlantic Trade d.o.o., Ljubljana, in sicer se v nagradni igri lahko sodeluje ob nakupu enega od proizvodov Kinder Surprise, Kinder Cards, Kinder Country, Kinder Chocolate, Kinder Bueno, Kinder Bueno White, Kinder  Happy Hippo, Tic Tac, Corny, Smoki, Prima in/ali Argeta,v poslovalnicah družbe Lidl Slovenija, za katerega udeleženec shrani račun. 
 2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo VINJETA2021 in  številko računa (primer: VINJETA2021 PE0269-04-12345); 
 3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k  strinjanju s temi splošnimi pogoji, ki so dostopni na www.nagradnaigra-atlantic.si, www.lidl.si in  posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek, poštna številka). Navedeno udeleženec izpolni tako,  da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana  Novak 1000). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen,  da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja in/ali ne posreduje kontaktnih  podatkov, v nagradni igri ne more sodelovati. 

Način obračunavanja SMS sporočil, ki jih pošlje udeleženec, je naveden v 10. točki teh splošnih pogojev. Organizator ne prevzema odgovornosti za (ne)delovanje SMS storitev ter posledice (ne)delovanja, ne glede na razlog (ne)delovanja; 

(B) S sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »POPOTNICA« 

Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov info@sedem.biz pošlje avtorsko zgodbo z  naslovom »POPOTNICA« (v nadaljevanju: zgodba) in veljavno telefonsko številko. Udeleženec se s tem, ko  posreduje zgodbo, strinja s temi splošnimi pogoji, ki so objavljeni na https://www.nagradnaigra-atlantic.si.  Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov ter vsebinsko vključevati vsaj eno proizvod blagovnih znamk, ki  sodelujejo v nagradni igri (to so: Kinder Surprise, Kinder Cards, Kinder Country, Kinder Chocolate, Kinder Bueno,  Kinder Bueno White, Kinder Happy Hippo, Tic Tac, Corny, Smoki, Prima in/ali Argeta). Vse pravilno in pravočasno  poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju/agenciji,  da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail naslov, iz katerega je udeleženec poslal  avtorsko zgodbo, pošlje sporočilo o sodelovanju v nagradni igri. Skupaj s prejemom sporočila o sodelovanju  bo udeleženec prejel tudi obvestilo, da s posredovanjem zgodbe soglaša s splošnimi pogoji in javno objavo  osebnih podatkov (ime, priimek, zgodba), v primeru, da je izžreban. 

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če v zgodbi ni omenjena vsaj ena  izmed blagovnih znamk navedenih v prejšnjem odstavku, če ob zgodbi ni zapisana telefonska številka  udeleženca oziroma če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, Agencija takšno prijavo izloči  iz sodelovanja v nagradni igri, o čemer obvesti pošiljatelja. Enako velja, če je vsebina poslane zgodbe  neprimerna ali ni v skladu s pozitivnimi vrednotami, ki jih Organizator spodbuja (izločene bodo vse zgodbe iz  katerih izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje  narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in drugimi oblikami nestrpnosti, ki niso v skladu z  notranjo politiko spodbujanja blagovnih znamk – predstavljajo znamko v slabi luči itn.).  

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na  oba načina (A ali B točka). 

Udeleženec je lahko, kljub večkratnem sodelovanju na oba načina (več nakupov in/ali več zgodb), izžreban  samo enkrat.  

SMS sporočila oziroma poslane zgodbe, ki jih bo organizator oziroma agencija prejela po zaključku trajanja  nagradne igre, ne bodo vključeni v nagradno žrebanje. 

 1. Izjava o avtorskem delu:  

Udeleženec jamči, da je posredovana zgodba (točka 4. B) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski  in sorodnih pravicah. Udeleženec je edini in izključni imetnik avtorskih pravic poslane vsebine, prav tako  udeleženec jamči, da z objavljeno vsebino nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. 

Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa  v nagradni igri ne sme več sodelovati. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, 

sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe.  Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske  zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal.  

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec neodplačno prenaša na organizatorja vse materialne avtorske  pravice na poslanem avtorskem delu – zgodbi, v neomejenem obsegu, ki vključuje tudi pravico do predelave  in pravico do uporabe dela v spremenjeni obliki. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za  navedeni namen je izključen, velja teritorialno neomejeno, za ves svet (kar vključuje tudi objave na  svetovnem spletu) in časovno neomejeno, za ves čas trajanja avtorske pravice. Namen takšnega prenosa  materialnih avtorskih pravic na organizatorja je, da organizator zgodbo uporabi za svojo promocijo oz.  promocijo izdelkov, ki jih trži, na kateremkoli trgu in preko kateregakoli medija. Obseg prenosa se vedno  tolmači skladno z opisanim namenom. Tako pridobljene avtorske pravice lahko organizator nagradne igre  prenese naprej na tretjo osebo, ne da bi za to potreboval soglasje udeleženca. Udeleženec bo na avtorskem  delu naveden z imenom in priimkom ali psevdonimom, ali pa ne bo naveden, v kolikor bo sam zahteval  anonimnost. Pred uporabo zgodbe za takšen namen (če bo organizator zgodbo uporabil/objavil), o načinu  navajanja avtorstva organizator obvesti udeleženca, slednji pa mora Organizatorju pisno potrditi ali se s  takšno navedbo strinja. V kolikor udeleženec ne odgovori v roku petih (5) dni po tem, ko mu je Organizator  posredoval obvestilo iz prejšnjega stavka, zgodba ne bo objavljena. Organizator bo o tem udeleženca  kontaktiral na podlagi posredovanih kontaktnih podatkov. 

 1. Nagradni sklad in način žrebanja nagrajencev 

Nagradni sklad je sestavljen iz: 

30 x letna vinjeta za avtoceste v Republiki Sloveniji – za bivalna in dvosledna motorna vozila (bivalna  vozila ne glede na višino vozila nad prvo osjo in dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo  osjo do 1,30 m, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez  njega). Vrednost posamezne letne vinjete (nagrade) je 110,00 EUR z DDV. Skupna vrednost  nagradnega sklada je 3.300,00 EUR z DDV. 

Zgoraj navedeni nagradni sklad bo podeljen v okviru tedenskih žrebanj, posamezna tedenska žrebanja bodo  obsegala naslednje število nagrad

 1. teden: 15 x letna vinjeta; 
 2. teden: 15 x letna vinjeta. 

Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja  in udeleženci, kateri sodelujejo pri posameznem žrebanju, razvidni iz spodnje tabele. 

Termini tedenskih žrebanj: 

Termin žrebanja

Sodelujejo vsi, ki so skladno s 4. točko pravil  poslali SMS ali poslano zgodbo

13.1.2021 

Od 6.1.2021 do 12.1.2021

21.1.2021 

Od 13.1.2021 do 20.1.2021


Žrebanje poteka v prostorih družbe SEDEM d.o.o. Žrebanje nagrad ni javno, o žrebanju bo sestavljen zapisnik.  Prejemnike nagrade se izžreba izmed sodelujočih udeležencev, z naključnim algoritmom. Zapisnik mora  vsebovati: kraj in čas žrebanja, skupno število sodelujočih v posameznem žrebanju, datum in naziv  elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bili splošni pogoji nagradne igre objavljeni, imena in  priimki prisotnih ob izvedbi žrebanja, način žrebanja nagrajencev in naziv ter vrednost nagrade posameznega  nagrajenca. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. V času trajanja nagradne igre bo skupaj izžrebanih 30 nagrajencev (v vsakem tednu trajanja nagradne igre bo izžrebanih toliko nagrajencev kot izhaja iz zgoraj  navedenega obsega nagrad za tedenska žrebanja).

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča. 

 1. Obveščanje nagrajencev 

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju za posamezni teden objavi na spletni strani  www.nagradnaigra-atlantic.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko  številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, oziroma telefonsko številko, ki je bila  posredovana z zgodbo.  

 1. Prevzem nagrad 

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru  tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se  prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.nagradnaigra-atlantic.si. Stroške poštnih storitev krije  organizator. 

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 10 dni od prejema obvestila o prejemu  nagrade (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke:  

ime in priimek,  

naslov stalnega oz. začasnega prebivališča. 

S sodelovanjem v nagradni igri na podlagi teh splošnih pogojev in s posredovanjem osebnih podatkov  se udeleženec strinja z javno objavo njegovih osebnih podatkov (ime, priimek, številka računa/pripis:  zgodba) na spletni strani www.nagradnaigra-atlantic.si. (Primer: Ana Novak, Slovenska cesta 1, 1000  Ljubljana, DA) 

V primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila (A način iz 4. točke teh splošnih  pogojev) mora nagrajenec posredovati tudisliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in nakup  vsaj enega izdelka, ki jih trži podjetje Atlantic Trade d.o.o., Ljubljana ter sodelujejo v nagradni igri – Kinder  Surprise, Kinder Cards, Kinder Country, Kinder Chocolate, Kinder Bueno, Kinder Bueno White, Kinder Happy Hippo, Tic  Tac, Corny, Smoki, Prima in/ali Argeta, in sicer na elektronski naslov info@sedem.biz ali priporočeno po pošti  na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: »V LIDL PO VINJETO«. 

Če se prejemnik nagrade na poslano obvestilo o prejemu nagrade v roku 10 dni od prejema obvestila na to  ne odzove in/ali ne posreduje osebnih podatkov, kot je to določeno z drugim odstavkom te točke, se šteje,  da se je nagradi odpovedal. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti  niti do prejemnika nagrade, ki se ji je odpovedal, niti katere koli druge osebe. 

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila na način, da agenciji ali  izvajalcu na enega izmed kontaktov, navedenih v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno  izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih  obveznosti niti do prejemnika nagrade, ki se ji je odpovedal, niti katere koli druge osebe. 

Organizator ne odgovarja za izgubljene pošiljke, nedostavljene pošiljke z nagradami ali napačno navedene  osebne podatke prejemnikov nagrade. Prav tako organizator ne prevzema odgovornosti za poslane podatke  s strani nagrajencev, ki so nečitljivi, nepopolni ali niso bila prejeti na način, kot ga določajo ti splošni pogoji,  je v celoti izključena.  

Prejemniki nagrad ne morejo zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so  navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad prav tako ni mogoče zamenjati za izplačilo v gotovini, ali jih  zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo. 

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in  koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja. 

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad 

prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih. 

S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu  nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika. 

 1. Davki in akontacija dohodnine 

Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo  dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi.  Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega  dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu  z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence. V izogib dvoma, obremenitev zaradi morebitnega dviga  letne dohodninske obveze, ki je lahko posledica izplačila nagrade, nosi nagrajenec. 

Nagrajenec bo organizatorju posredoval dodatne osebne podatke (npr. davčna številka), v kolikor bo to  potrebno, da lahko organizator izpolni obveznosti iz prejšnjega odstavka. Če nagrajenec podatkov ne bo  poslal, mu organizator nagrade ne bo podelil. V tem primeru organizator nima obveznosti, da bi to nagrado  podelil drugemu udeležencu.  

 1. Cenik SMS sporočil 

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku  uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1, Telemach in T-2). 

Posredovani SMS-i udeležencev s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, A1 naročniki in  predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach, T-2 so brezplačni. 

SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Izi Mobil, M-Mobil, Telemach,  T-2.  

 1. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov udeleženca 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, navedeni  v 4. in 8. členu teh splošnih pogojev, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagradne igre  oziroma podelitve vseh nagrad, in sicer za namen nagradne igre v skladu s temi splošnimi pogoji ter za  obveščanje prejemnikov nagrad v zvezi s posredovanjem nagrad. Na željo organizatorja bo nagrajenec svoje  soglasje podal tudi v pisni obliki. 

Organizator uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov ter je dolžan organizatorja pravočasno obvestiti o morebitni spremembi teh podatkov. Organizator ne prevzema odgovornosti za (ne)resničnost informacij, ki  jih udeleženci posredujejo 

Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail naslov), ki jih ob izvedbi nagradne igre  pridobi od udeležencev, varuje skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. 

Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, preklic, blokiranje ali  izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne  nagradne igre, skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. 

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje  za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. 

Poleg organizatorja in agencije (njunih zaposlenih) osebne podatke obdeluje oz. izvaja določena opravila v  zvezi obdelavo le-teh tudi izvajalec nagradne igre Sedem d.o.o., ki je dolžan spoštovati zakonodajo glede 

obdelave in varstva osebnih podatkov. 

Pogodbeni obdelovalec sme osebne podatke obdelovati zgolj v okviru organizatorjevih navodil in osebnih  podatkov ne sme obdelovati za lastne namene. Pogodbeni obdelovalec in njegovi zaposleni so zavezani k  varovanju zaupnosti osebnih podatkov. 

Za morebitna vprašanja glede varstva osebnih podatkov ali v primeru uveljavljanja pravic iz četrtega odstavka  tega člena, se prosimo obrnite na: 

Agencija: 

O3, oglaševanje, d.o.o. 

e-naslov: si.ooo@ooo.si 

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00. ali 

Izvajalec: 

Sedem d.o.o. 

IMS reklamacijska služba, 

Telefon: 08 200 12 81, 

E-mail: info@sedem.biz 

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00. 

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, ali  če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba, in sumi, da je zlorabil nagradno igro. 

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri , sprejema vse pravice in obveznosti, opredeljene v teh splošnih  pogojih, in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi. 

 1. Razno 

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen  za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij  se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.  

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec le-te posreduje ustrezni službi ponudnika poti.  Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo  opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se  nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. 

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje agencija. Organizator ne odgovarja za  morebitno škodo, ki bi jo nagrajenec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade.  Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi  nagrad. 

 1. Končne določbe 

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji  in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način  določen s temi splošnimi pogoji. 

Splošni pogoji pričnejo veljati z dnem sprejema. Splošni pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre  objavljena na spletni strani www.nagradnaigra-atlantic.si in spletni strani www.lidl.si

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani 

(višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka  prekinitve, ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo  prekine in nagrade ne podeli. O tem mora preko medijev (spletna stran www.nagradnaigra-atlantic.si) obvestiti udeležence. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. 

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in splošnimi pogoji povezanih  z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ti splošni  pogoji za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi  obliki. Avtentično tolmačenje teh splošnih pogojev določa izključno organizator.  

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v  Ljubljani. Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije. 

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem sprejema. Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih  pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani  www.nagradnaigra-atlantic.si. 

V Ljubljani, 29. 12. 2020 

Izvajalec nagradne igre: O3, oglaševanje, d.o.o., Podutiška cesta 158, 1000 Ljubljana, za organizatorja Atlantic  Trade d.o.o., Ljubljana, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana.

Nagrajenci 1. kroga

Nagrada

Št. računa

Letna vinjeta

PE0293-02-79237

Letna vinjeta

PE0230-02-136236

Letna vinjeta

PE0271-06-79595

Letna vinjeta

PE0209-01-29336

Letna vinjeta

PE0230-03-39251

Letna vinjeta

PE0226-03-34644

Letna vinjeta

PE0214-04-34533

Letna vinjeta

PE0221-02-93540

Letna vinjeta

PE0223-04-137210

Letna vinjeta

PE0250-01-154518

Letna vinjeta

PE0272-03-105502

Letna vinjeta

PE0299-03-63947

Letna vinjeta

PE0216-02-153405

Letna vinjeta

PE0296-04-97418

Letna vinjeta

PE0291-01-1865

 

Nagrajenci 2. kroga

Nagrada

Št. računa

Letna vinjeta

PE0207-01-151018

Letna vinjeta

PE0302-01-10337

Letna vinjeta

PE0275-02-51998

Letna vinjeta

PE0232-03-24064

Letna vinjeta

PE0217-02-179714

Letna vinjeta

PE0285-04-26612

Letna vinjeta

PE0226-03-36429

Letna vinjeta

PE0271-06-81611

Letna vinjeta

PE0271-04-148331

Letna vinjeta

PE0296-02-127929

Letna vinjeta

PE0289-01-121195

Letna vinjeta

PE0211-03-13348

Letna vinjeta

PE0268-01-23991

Letna vinjeta

PE0230-03-41884

Letna vinjeta

PE0209-02-85219