Banner-flag

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SMS NAGRADNE IGRE »V LIDL PO VINJETO« – ter posebni pogoji in navodila za uporabo storitve IMS
Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe SMS nagradne igre »V LIDL PO VINJETO«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke ATLANTIC TRADE D.O.O. 

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je družba O3, oglaševanje, d.o.o., Podutiška cesta 158, 1000 Ljubljana, matična št.: 2334798000, davčna št.: 64749525 (v nadaljevanju: organizator).

 

Ponudnik SMS storitve je družba 12MEDIA d.o.o., Cesta 24 junija 23, 1231 Črnuče, matična št. 2091682000, davčna št. SI 99968665 v sodelovanju z družbo SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025 (v nadaljevanju: izvajalec).

 

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 9. 1. 2020 od  00:00 ure do 26.1. 2020 do 24:00 ure in se organizira in izvaja v vseh trgovinah Lidl na področju Republike Slovenije.

 

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.nagradnaigra-atlantic.si, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

 

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Druge osebe, ki se prijavijo oziroma sodelujejo v nagradni igri, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

 

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

 1. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

(A) na podlagi poslanega SMS sporočila ali

(B) s sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Vinjeta«

 

(A): SMS sporočilo:

 1. korak: udeleženec v obdobju od 9.1.2020 do 26.1.2020 opravi nakup enega izdelka podjetja Atlantic Trade d.o.o. (Argeta, Barcaffe, Kinder Surprise, Kinder Bueno, Tic Tac, Prima, Rauch, Smoki) za katerega shrani račun.
 1. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo VINJETA10 in številko računa (primer: VINJETA10 PE0269-04-12345);
 1. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji, ki so dostopni na www.nagradnaigra-atlantic.si in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek, poštna številka). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 1000). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

Način obračunavanja SMS sporočil je naveden v 10. točki teh splošnih pogojev.

(B) S sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Vinjeta«

Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov info@sedem.biz  pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Vinjeta«  (v nadaljevanju: zgodba) in veljavno telefonsko številko. Udeleženec se s tem, ko posreduje zgodbo, strinja s splošnimi pogoji, ki so objavljeni na https://www.nagradnaigra-atlantic.si. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov ter vsebinsko vključevati vsaj eno od blagovnih znamk, ki sodelujejo v nagradni igri. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail naslov pošlje sporočilo o sodelovanju v nagradni igri.

 

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni zapisana telefonska številka udeleženca oziroma če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo izloči iz sodelovanja v nagradni igri, o čemer obvesti pošiljatelja. Enako velja, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna, ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.

 

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na oba načina (A ali B točka).  

 

Udeleženec pa je lahko z eno posredovano številko računa izžreban samo enkrat.

 

SMS sporočila oziroma poslane zgodbe, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo vključeni v nagradnem žrebanju.

 

 1. Izjava o avtorskem delu:

Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba (točka 4. B) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa v nagradni igri ne sme več sodelovati. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe.

Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – zgodbi v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice. Namen takšnega prenosa materialnih avtorskih pravic na organizatorja je, da organizator zgodbo uporabi za svojo promocijo oz. promocijo svojih izdelkov, na kateremkoli trgu in preko kateregakoli medija. Obseg prenosa se vedno tolmači skladno z opisanim namenom. Tako pridobljene avtorske pravice lahko organizator nagradne igre prenese naprej na tretjo osebo, ne da bi za to potreboval posebno soglasje pošiljatelja. Pošiljatelj bo na avtorskem delu naveden z imenom in priimkom ali psevdonimom, ali pa ne bo naveden. Pred uporabo zgodbe za takšen namen (če bo organizator zgodbo uporabil), o načinu navajanja avtorstva organizator povpraša pošiljatelja in če pošiljatelj ne odgovori, se smatra, da se strinja, da ni naveden kot avtor.

 

 1. Nagradni sklad in žrebanje nagrajencev

Organizator bo podelil nagrade:

 • 30 x letna vinjeta za bivalna in dvosledna motorna vozila (z višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega)
 • 30 x paket izdelkov Atlantic Trade d.o.o.

 

Tedenske nagrade:

Tedenske nagrade:

 • 10 x letna vinjeta
 • 10 x paket izdelkov Atlantic Trade d.o.o.

Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele.

Termini tedenskih žrebanj:

 

Žrebanje

Sodelujejo vsi, ki so skladno s 4. točko pravil poslali SMS ali poslano zgodbo

1

16.1.2020

Od 9.1.2020 do 15.1.2020

2

23.1.2020

Od 16.1.2020 do 22.1.2020

3

30.1.2020

Od 23.1.2020 do 26.1.2020

Žrebanje poteka v prostorih družbe SEDEM d.o.o. Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bo izžrebanih 60 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev.

 

 1. Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 5 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.nagradnaigra-atlantic.si prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, oziroma telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo. 

 

 1. Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.nagradnaigra-atlantic.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

 

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 10 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje (1.) naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
 • davčno številko,

ter se izjavi do javne objave njegovih osebnih podatkov na spletni strani www.nagradnaigra-atlantic.si.

V primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila mora nagrajenec posredovati (2.) sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in nakup vsaj enega izdelka podjetja Atlantic Trade d.o.o. (Argeta, Barcaffe, Kinder Surprise, Kinder Bueno, Tic Tac, Prima, Rauch, Smoki), in sicer na elektronski naslov info@sedem.biz ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: «V LIDL PO VINJETO«.

 

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

 

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, navedene v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

 

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

 

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

 

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

 

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

 1. Davki in akontacija dohodnine

Ker se prejeta nagrada šteje kot dohodek v smislu Zakona o dohodnini, mora nagrajenec organizatorju posredovati vse podatke, potrebne za obračun in plačilo akontacije dohodnine. Organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine, morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

 1. Cenik SMS sporočil

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1 in Telemach).

 

Posredovani SMS-i udeležencu s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, Debitelovi naročniki in predplačniki / A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach so brezplačni.

 

SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Debitel, Izi Mobil, M-Mobil, Telemach.

 1. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, navedeni v 4. in 8. členu teh splošnih pogojev, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagradne igre oziroma podelitve vseh nagrad, in sicer za namen izvedbe nagradne igre ter obveščanja prejemnikov nagrad v zvezi s posredovanjem nagrad.

 

Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail naslov, davčna številka), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

 

Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, preklic, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne nagradne igre, skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

 

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

 

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdeluje oz. izvaja določena opravila v zvezi obdelavo le-teh izvajalec nagradne igre Sedem d.o.o., ki je dožan spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov.

 

Pogodbeni obdelovalec sme osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

 

Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se prosimo obrnite na:

 

Organizator:

O3, oglaševanje, d.o.o.

e-naslov: si.ooo@ooo.si

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

 

Izvajalec:

Sedem d.o.o.

IMS reklamacijska služba,

Telefon: 08 200 12 81,

E-mail: info@sedem.biz

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

 

 1. Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

 

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev.

 

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

 

 1. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

 

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.nagradnaigra-atlantic.si.

 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.nagradnaigra-atlantic.si.

.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 5.1.2020                                                                                        Organizator nagradne igre

                                                                                   O3, oglaševanje, d.o.o.

Nagrajenci 1. kroga
NAGRADA Številka računa
Letna vinjeta PE0210-01-102613
Letna vinjeta PE0217-05-27243
Letna vinjeta PE0277-04-118708
Letna vinjeta PE0274-02-30840
Letna vinjeta PE0270-04-228961
Letna vinjeta PE0285-03-77135
Letna vinjeta PEO223-O2-55827
Letna vinjeta PEO203-05-31023
Letna vinjeta PE0241-02-92837
Letna vinjeta PEO296-05-78167
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0233-05-94093
Paket izdelkov Atlantic Trade PEO232-02-115794
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0249-02-130401
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0208-03-155369
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0201-02-157420
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0276-03-103261
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0278-04-127778
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0286-04-156237
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0221-04-156037
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0286-05-149692
  Nagrajenci 2. kroga
NAGRADA Številka računa
Letna vinjeta PE0274-03-102945
Letna vinjeta PE 0299-02-12147
Letna vinjeta PE0284-06-49354
Letna vinjeta PE0284-04-117018
Letna vinjeta PE0291-03-42188
Letna vinjeta PE0274-03-104081
Letna vinjeta PE0218-04-196162
Letna vinjeta PE0207-03-116841
Letna vinjeta PE0297-05-187060
Letna vinjeta PE0207-03-114603
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0268-01-222746
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0249-02-133714
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0218-02-195988
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0218-02-197943
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0247-02-143474
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0235-03-40299
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0227-01-73662
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0241-01-196839
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0216-02-205149
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0224-04-223298
Nagrajenci 3. kroga
NAGRADA Številka računa
Letna vinjeta PE0278-02-28246
Letna vinjeta PE0236-04-126692
Letna vinjeta PE0276-05-156476
Letna vinjeta PE0241-01-196051
Letna vinjeta Pe0270-02-149172
Letna vinjeta PE0223-02-59006
Letna vinjeta PE0266-03-193182
Letna vinjeta PE0292-03-95368
Letna vinjeta PE0274-01-135633
Letna vinjeta PE0255-03-221592
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0235-04-216009
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0277-05-42865
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0223-04-46609
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0278-02-28283
Paket izdelkov Atlantic Trade PE 0233-04-228457
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0239-01-229965
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0235-04-215363
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0209-02-161654
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0216-02-208208
Paket izdelkov Atlantic Trade PE0268-02-152759
   

Organizator nagradne igre je O3 oglaševanje d.o.o. za Atlantic Trade d.o.o.